เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

840 ชั่วโมง/ปี

      ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

      คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

 วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

         0 ประวัติศาสตร์

         0 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

         0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

            และการดำเนินชีวิตในสังคม

         0 ภูมิศาสตร์

         0 เศรษฐศาสตร์

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

120

(40)

 

 

(80)

     สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

     ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

     ภาษาต่างประเทศ

200

200

200

80

80

80

รายวิชาเพิ่มเติม

200 ชั่วโมง/ปี

240 ชั่วโมง/ปี

อาเซียน

40

40

40

40

40

40

หน้าที่พลเมือง

40

40

40

40

40

40

ภาษามาลายู

-

-

-

40

40

40

หลักสูตรท้องถิ่น

40

40

40

40

40

40

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 • ทักษะสู่งานอาชีพ

80

80

80

-

-

-

 • ทักษะสู่งานอาชีพด้านวิชาการ
 • ทักษะสู่งานอาชีพด้านดนตรี
 • ทักษะสู่งานอาชีพด้านกีฬา
 • ทักษะสู่งานอาชีพด้านศิลปะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

80

 

 

 

 

 

ศาสนา(ตามนโยบายพัฒนา  ๓  จชต.)

120

120

120

120

120

120

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

0 กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

40

40

40

              - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

              - ชุมนุม

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40   

 0 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

10

10

10

10

10

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,160 ชั่วโมง/ปี

1,200 ชั่วโมง/ปี

               
 

หมายเหตุ   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เรียนรวมในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

 

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)

 

ระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ม.1

ม.2

ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

880 ชั่วโมง/ปี

ภาษาไทย

120

120

120

คณิตศาสตร์

120

120

120

วิทยาศาสตร์

120

120

120

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

         0 ประวัติศาสตร์

         0 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

         0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดำเนินชีวิตในสังคม

         0 ภูมิศาสตร์

         0 เศรษฐศาสตร์

160

(40)

 

 

(120)

160

(40)

 

 

(120)

160

(40)

 

 

(120)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

120

120

120

รายวิชาเพิ่มเติม

240 ชั่วโมง/ปี

อาเซียนศึกษา

40

40

40

หน้าที่พลเมือง

40

40

40

ปาเต๊ะ

-

-

80

อาหารพื้นเมือง

-

-

80

หลักสูตรท้องถิ่น

40

40

-

 •  
 • ด้านคอมพิวเตอร์
 • ด้านอาหารไทย
 • ด้านปาเต๊ะ
 • ด้านดนตรี
 • ด้านฟุตบอล
 • ด้านวิชาการ

 

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120 ชั่วโมง/ปี

0 กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

              - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

              - ชุมนุม

25

40

25

40

25

40

 0 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15

15

15

รวมเวลาเรียน

1,240 ชั่วโมง/ปี

 

หมายเหตุ   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เรียนรวมในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ อาแว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายภาคิน  สติรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022.gif


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

56e3fb7c99334d7bc1aeb34f16bbb0f6.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

TV Muslim


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน