เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

วิสัยทัศน์ VISON
             โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) จัดการศึกษาคุณภาพมาตรฐานสู่สากล สร้างคนดีมีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชนสร้างคนด้านเทคโนโลยี มีภูมิปัญญาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจ  MIISSION
          ๑. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความชำนาญ มีความรับผิดชอบในงานตามบทบาท หน้าที่ และสร้างความตระหนักในภารกิจการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
          ๓.จัดระบบการบริหารนิเทศกำกับดูแลช่วยเหลือประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการ ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบประชาธิปไตย
          ๔. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อกระบวนการเรียนการสอน
          ๕. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การปฏิบัติจริง และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
          ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาการ
          ๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและทักษะอาชีพ
          ๘. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ
          ๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนอย่างจริงจัง พร้อมทั้ง สอดแทรก และบูรณาการไว้ในการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๑๐. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร บุคคล ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ และสถานประกอบการต่าง ๆ ในท้องถิ่น

เป้าหมาย GOAL

          1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน

          2. ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่เชื่อถือของสังคม

          3. โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

          4. นักเรียนและครูมีความรู้ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

          5  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

  

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ อาแว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายภาคิน  สติรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022.gif


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

56e3fb7c99334d7bc1aeb34f16bbb0f6.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

TV Muslim


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน